Säännöt

Päivitetty 21.3.2019

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Skope ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää tieteellistä tutkimusta ja ymmärrystä, palvelujen ja palveluprosessien tutkimusta ja kehitystä, sekä tiedon leviämistä tutkimustuloksista ja kehitysaskelista ihmisten tietoisuuteen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys, joko yhdessä muiden tahojen kanssa tai yksin, tekee tutkimus- ja kehitystyötä, järjestää tiedotus-, julkaisu-, verkottumis-, tutkimus-, kehittämis- ja selvitystoimintaa ja keskustelu-, oppimis- ja koulutustilaisuuksia, harjoittaa julkaisutoimintaa, ohjaa tai toteuttaa tutkimus- ja kehitysprojekteja, jakaa avustuksia yhdistyksen tarkoitusta edistävään tutkimukseen ja tutkimustiedon kansantajuistamiseen. Yhdistys konsultoi ja kouluttaa muita toimijoita tieteellisten menetelmien hyödyntämisessä: tavoitteena on jakaa keinoja ymmärtää tieteellistä tietoa sekä antaa välineitä tieteellisen tiedon saavuttamiseen itsenäisesti. Yhdistys toimii yhteistyössä muiden samaa tarkoitusta ajavien tahojen kanssa, tai liittyy niihin jäseneksi. Yhdistyksellä voi olla myös samaa tarkoitusta ajavia rekisteröimättömiä alayhdistyksiä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi jäseniltään perittävien jäsenmaksujen lisäksi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi myös hakea ja vastaanottaa apurahoja ja tutkimushankerahoitusta. Yhdistys voi toimintaansa varten omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta, kiinteistöjä ja osakkeita.

Yhdistyksen toiminnasta syntyvät varat käytetään yhdistyksen tarkoitusta edistävään toimintaan, kuten tutkimus- ja kehitystoimintaan, tulosten levittämiseen tai opetukseen.

3. Jäsenyys

Yhdistyksen päättäväksi yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö, joka on kiinnostunut yhdistyksen tarkoituksen edistämisestä ja joka on kiinnostunut toimimaan yhdistyksen hyväksi.

Yhdistyksen päättäväksi henkilöjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, joka on kiinnostunut yhdistyksen tarkoituksen edistämisestä ja joka on kiinnostunut toimimaan yhdistyksen hyväksi.

Yhdistyksen kannattavaksi yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Yhdistyksen kannattavaksi henkilöjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Päättävät yhteisöjäsenet, päättävät henkilöjäsenet sekä kannattavat yhteisöjäsenet ja kannattavat henkilöjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen hallituksen yksimielisesti ehdottaman henkilön. Kunniajäsentä ei voida valita yhdistyksen hallituksen jäseneksi. Yhdistyksen kokouksissa päättävillä yhteisöjäsenillä, päättävillä henkilöjäsenillä ja kunniajäsenillä on kullakin yksi ääni. Kannattavilla yhteisöjäsenillä ja kannattavilla henkilöjäsenillä ei ole äänioikeutta.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen

liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis ja jäsenmaksu

Yhdistyksen päättäviltä yhteisöjäseniltä, päättäviltä henkilöjäseniltä, kannattavilta yhteisöjäseniltä ja kannattavilta henkilöjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kaikille jäsenryhmille päättää hallitus. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja yhdestä viiteen muuta varsinaista jäsentä sekä yksi tai kaksi varajäsentä. Hallituksen apuna toimii neuvottelukunta, jonka puheenjohtaja ja muut jäsenet vuosikokous valitsee. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Toimitusjohtaja

Yhdistyksellä on toimitusjohtaja, jonka hallitus nimittää. Toimitusjohtaja hoitaa yhdistyksen juoksevaa hallintoa hallituksen alaisena, ja sen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

8. Nimenkirjoitusoikeus

Yhdistyksen nimen kirjoittaa joko toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja yksin. Hallitus voi tarvittaessa myös määrätä kaksi hallituksen jäsentä tai toimihenkilöä kirjoittamaan yhdistyksen nimen yhdessä.

9. Tilikausi ja tilintarkastus/toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille/toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

10. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään viimeistään kesäkuussa. Lisäksi yhdistys kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen, jos hallitus niin päättää, tai jos vähintään 1/10 osa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä tai vähintään 30 henkilöjäsentä, tai vähintään seitsemän päättävää yhteisöjäsentä sitä hallitukselta ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti pyytää. Sähköposti, tekstiviesti tai kirjallinen kutsu yhdistyksen kokoukseen on lähetettävä jäsenille vähintään 10 päivää ennen kokousta. Yhdistyksen kokouksessa pidetään pöytäkirjaa, jonka kaksi kokouksen valitsemaa henkilöä tarkastaa.

11. Vuosikokous

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa

kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo ja menoarvio sekä todetaan hallituksen kokouksessa päätetyt liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

8. päätetään hallituksen jäsenmäärä ja valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja varatilintarkastajaa/ varatoiminnantarkastajaa

10. vahvistetaan neuvottelukunnan jäsenten lukumäärä ja valitaan ensin neuvottelukunnan puheenjohtaja, sekä neuvottelukunnan muut jäsenet

11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Voidakseen käyttää äänioikeuttaan yhdistyksen kokouksessa, tulee jäsenen ilmoittautua kokoukseen vähintään 2 vrk etukäteen.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.