Utelias luokka

Utelias luokka perustuu Englannissa kehitettyyn “Creative Partnerships” -ohjelmaan, jonka tavoitteena on tuoda luovan alan työntekijöitä kouluihin toimimaan yhteistyössä opettajien kanssa ja luomaan uudenlaisia tapoja ja menetelmiä oppiaineiden opetukseen. Menetelmän tavoitteena on tukea oppilaiden luovaa ja kriittistä ajattelua, akateemisia taitoja, sosiaalisia taitoja, koulumotivaatiota ja minäkuvan kehitystä. Opetus- ja kulttuuriministeriö pilotoi Utelias luokka -hankkeen sovellettavuutta Suomessa lukuvuonna 2018-2019. Pilottiin osallistuu eri puolilta Suomea yhteensä 40 koulua, joissa pilottiin osallistuvia oppilaita (sekä ylä- että alakouluista) on yhteensä 1700.

Creative Partnerships -ohjelman hyödyistä oppitunneille osallistumiseen, hyvinvointiin ja työskentelytaitoihin on kansainvälistä tutkimusnäyttöä. Vaikka ohjelman yhtenä tavoitteena on tukea lasten sosiaalisten taitojen kehitystä, ohjelman vaikutuksia lasten ja nuorten empatiataitoihin on tutkittu huomattavasti suppeammin, eikä ohjelmaa ole aiemmin sovellettu Suomessa.

Mitä tutkitaan?

Niilo Mäki Instituutti, Skope ry ja Opetus- ja kulttuuriministeriö lähtivät tutkimaan Utelias luokka -pilotin hyötyjä ja sovellettavuutta Suomessa.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää Utelias luokka -hankkeeseen osallistumisen vaikutusta:

    • Lasten ja opettajien näkemyksiin koulunkäynnistä, kriittisestä ajattelusta, luovuudesta ja empatiasta kyselyiden avulla
    • Empatiataitojen kehitykseen laajasti käytettyjen testien ja kyselyiden avulla
    • Tunnetiedon käsittelyn kehittymiseen tätä heijastavien aivovasteiden mittaamisella

Lisäksi ollaan kiinnostuneita siitä, miten osallistumisen vaikutukset näkyvät Suomessa verrattuna muissa OECD-maissa tehtyyn tutkimukseen

Hankkeessa toteutettavaa aivotutkimusta tukee Helsingin yliopiston CICERO Learning -verkosto.

Empatiataitojen kehitystä selvittävään tutkimukseen osallistui kaksi Uteliasta luokkaa Etelä-Suomesta. Lisäksi tutkimuksessa on mukana kaksi luokkaa, jotka eivät ole hankkeessa mukana. Näin voidaan vertailla hankkeen mahdollisia vaikutuksia lasten taitojen kehitykseen. Aivotutkimukseen osallistui yhteensä 58 lasta.

Voit tutustua raporttiin tutkimuksen tuloksista tarkemmin täällä.